Edukacja

Stowarzyszenie prowadzi dwie placówki edukacyjne dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością:

  1. Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Przystań w Kostrach Noskach 
  2. Niepubliczną Szkoła Przysposabiająca do Pracy Przystań w Kostrach Noskach 

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Przystań – to specjalistyczne miejsce edukacji, rehabilitacji i terapii Twojego dziecka.  Jest to placówka oświatową dla dzieci i młodzieży od 3 roku życia do 25 roku życia. Tu może spełniać obowiązek przedszkolny i szkolny.

W ramach OREW działa etap przedszkolny od 3 roku życia, etap szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej tzw. przysposobienie do pracy.

OREW Przystań stwarza bardzo korzystne warunki do nauki i wspierania rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz ze sprzężonymi zaburzeniami od 3 roku do 25 roku życia. Prowadzone są zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze i edukacyjne w oparciu o indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów. Zajęcia prowadzone są grupowo, co integruje dzieci i uczy interakcji społecznych oraz indywidualnie, zgodnie z potrzebami i programem terapeutycznym. Zajęcia prowadzi zespół specjalistów: nauczyciel terapeuta, logopeda, fizjoterapeuta terapeuta integracji sensorycznej oraz inni specjaliście wg potrzeb.

Zajęcia indywidualne i grupowe obejmują przede wszystkim:

  • naukę nawiązywania kontaktów w sposób odpowiedni do potrzeb i możliwości dziecka,
  • kształtowanie sposobu komunikowania się z otoczeniem na poziomie odpowiadającym indywidualnym możliwościom dziecka,
  • usprawnianie lub rozwijanie percepcji wzrokowej i koordynacji wzrokowo – ruchowej,
  • rozwijanie percepcji i pamięci słuchowej, koordynacji słuchowo – ruchowej oraz rozwijanie mowy i myślenia,
  • usprawnianie ruchowe i psychoruchowe w zakresie dużej i małej motoryki,
  • wyrabianie orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej,
  • wdrażanie do osiągania optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia.     

Więcej o OREW i  zasadach przyjęcia możesz przeczytać tu: OREW Przystań

Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy Przystań, to specjalistyczne miejsce edukacji, rehabilitacji i terapii Twojego dziecka. To miejsce przysposabiania do pracy dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w tym uczniów z autyzmem i uczniów poruszających się na wózkach.

NSPdP Przystań przygotowuje młodzież do pełnienia różnych ról społecznych oraz autonomicznego i aktywnego życia dorosłego. Kształcenie dostosowane jest do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów. Nauka trwa 3 lata z możliwością przedłużenia etapu edukacyjnego. Nauka opiera się na opracowanych indywidualnie dla każdego ucznia programach edukacyjno-terapeutycznych, popartych wieloaspektową oceną poziomu ich funkcjonowania. Ocena poziomu funkcjonowania ucznia dokonywana jest dwukrotnie w ciągu roku szkolnego, a ocenianie postępów w nauce ma charakter opisowy. W szczególnych przypadkach nauczanie może odbywać się w domu ucznia, na podstawie „orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania”. 

Więcej o NsPdP i zasadach przyjecia możesz przeczytać tu: NSPdP Przystań

Zapraszamy.

Wesprzyj nasze stowarzyszenie

Darowizny - konto bankowe Stowarzyszenia

67 8769 0002 0000 8787 2000 0050

Skip to content