OREW Przystań

OREW Przystań

Czym jest OREW

To specjalistyczne miejsce edukacji, rehabilitacji i terapii Twojego dziecka. Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Przystań jest placówka oświatową dla dzieci i młodzieży od 3 roku życia do 25 roku życia. Tu może spełniać obowiązek przedszkolny i szkolny.

W ramach OREW działa etap przedszkolny od 3 roku życia, etap szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej tzw. przysposobienie do pracy.

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Przystań stwarza bardzo korzystne warunki do nauki i wspierania rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz ze sprzężonymi zaburzeniami od 3 roku do 25 roku życia. Prowadzone są zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze i edukacyjne w oparciu o indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów. Zajęcia prowadzone są grupowo, co integruje dzieci i uczy interakcji społecznych oraz indywidualnie, zgodnie z potrzebami i programem terapeutycznym. Zajęcia prowadzi zespół specjalistów: nauczyciel terapeuta, logopeda, fizjoterapeuta terapeuta integracji sensorycznej oraz inni specjaliście wg potrzeb.

Zajęcia indywidualne i grupowe obejmują przede wszystkim:

 • naukę nawiązywania kontaktów w sposób odpowiedni do potrzeb i możliwości dziecka,
 • kształtowanie sposobu komunikowania się z otoczeniem na poziomie odpowiadającym indywidualnym możliwościom dziecka,
  usprawnianie lub rozwijanie percepcji wzrokowej i koordynacji wzrokowo – ruchowej,
 • rozwijanie percepcji i pamięci słuchowej, koordynacji słuchowo – ruchowej oraz rozwijanie mowy i myślenia,
 • usprawnianie ruchowe i psychoruchowe w zakresie dużej i małej motoryki,
 • wyrabianie orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej,
 • wdrażanie do osiągania optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia.

OREW pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30 zgodnie z kalendarzem roku szkolnego. Dzieci mają wszystkie przerwy świąteczne, feryjne i wakacyjne. W miarę potrzeb i możliwości w OREW są organizowane dodatkowe zajęcia, także w okresie wakacji.

Dowóz dzieci do OREW organizuje gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Dowóz jest bezpłatny.

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Przystań, jest finansowany ze środków MEN, darowizn osób indywidualnych, firm oraz grantów. Ty też możesz pomóc przekazując darowiznę pieniężną lub rzeczową. Razem tworzymy wspólnych świat dla naszych bliskich.

Zapraszamy.

Jak zapisać dziecko

Warunkiem, aby zapisać dziecko do OREW Przystań jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych. Takie orzeczenie wydaje Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna (PPP), ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Najbliższe Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne względem OREW Przystań w Kostrach Noskach znajdują się w : Wysokie Mazowieckie, Łapy, Zambrów, Bielsk Podlaski, Białystok. Jest to podstawowy i najważniejszy dokument, który pozwala dziecku podjąć specjalistyczną edukację, rehabilitację i terapię. 

Rodzic/rodzice lub opiekun prawny może zapisać dziecko na każdy etap edukacji i w każdym czasie (także w trakcie roku szkolnego):

 • przedszkolny od 3 roku życia
 • szkoły podstawowej
 • szkoły ponadpodstawowej – etap szkoły przyspasabiającej do pracy

Rodzic/rodzice lub opiekun prawny może także w trakcie roku szkolnego przenieść swoje dziecko do OREW Przystań w miarę posiadanych wolnych miejsc. Ze względu na dobro dziecka nie ma konieczności czekania na nowy rok szkolny.

Pozostałe dokumenty rodzice wypełniają na miejscu w OREW. Po przyjęciu do placówki rodzic może złożyć wniosek do gminy o bezpłatny dowóz do OREW Przystań w Kostrach Noskach.

Chcesz wiedzieć więcej zadzwoń +48 509 810 546 lub napisz orew@spszansa.pl 

Wczesne wspomaganie

To zespół działań i aktywności przeznaczony dla dzieci od urodzenia do momentu rozpoczęcia nauki w szkole. Nasza placówka prowadzi zajęcia wspierające rozwój psychoruchowy i społeczny dziecka. Każdemu maluchowi zapewniamy indywidualną pracę z psychologiem, logopedą, pedagogiem specjalnym, terapeutą Integracji Sensorycznej oraz fizjoterapeutą.
Podstawą do objęcia dziecka zajęciami WWR jest opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, która wydawana jest przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w zależności do miejsca zamieszkania dziecka. Opinia jest wydawana na prośbę rodzica.

Terapia ta w naszym Ośrodku jest całkowicie bezpłatna. Drogi Rodzicu – Jeśli coś Cię niepokoi w rozwoju Twojego dziecka zgłoś się do Nas.

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

Praca z dziećmi i młodzieżą odbywa się w oparciu o indywidualny program, tworzony dla każdego dziecka na podstawie wnikliwego poznania potrzeb i możliwości dziecka oraz orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (PPP).

Zajęcia maja charakter zajęć indywidualnych, chyba, ze istnieje inny zapis w orzeczeniu wydanym przez PPP.

Zasadą rewalidacji jest zorientowanie na sukces i pozytywną ocenę jako najbardziej konstruktywne mierniki efektów terapii i wskaźniki dalszych działań

Ogniwem łączącym i uzupełniającym wszystkie formy terapii jest aspekt komunikacji (porozumiewanie się z otoczeniem, rozumienie sygnałów z otoczenia) oraz wspomagania uczestnika zajęć w nabywaniu samodzielności

Dwa razy w roku szkolnym na podstawie dokumentacji zajęć, w tym indywidualnego programu, obserwacji, nauczyciele oraz specjaliści prowadzący zajęcia dokonują okresowej oceny funkcjonowania uczestnika zajęć oraz w razie potrzeby modyfikują indywidualny program zajęć dziecka.

Metody pracy

W OREW Przystań oferujemy indywidualne i grupowe zajęcia terapeutyczne, w których bazujemy na różnych metodach i formach terapii stosowanych w pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną. Metody i formy pracy dostosowane są do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego wychowanka, oraz zaleceń wynikających z orzeczeń, ponieważ każdy z nich jest wyjątkowy i niepowtarzalny.

Najważniejsze metody pracy i formy terapii: 

 • Terapia logopedyczna. 
 • Komunikacja wspomagająca i alternatywna AAC. 
 • Terapia Integracji Sensorycznej .
 • Zajęcia rehabilitacyjne .
 • Zajęcia z psychologiem . 
 • Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne.
 • Programy Aktywności M. i CH. Knillów: Świadomość Ciała, Kontakt i Komunikacja. 
 • Poranny Krąg – metoda stymulacji polisensorycznej według pór roku. 
 • Metoda Ośrodków Pracy. 
 • Ćwiczenia grafomotoryczne i usprawniające motorykę małą.
 • Terapia manualna na bazie materiałów płynnych i sypkich. 
 • Muzykoterapia.
 • Pedagogika Zabawy.
 • Metoda Snoezelen – Sala Doświadczania Świata 
 • Trening umiejętności samoobsługowych.
 • Zajęcia uspołeczniające. 
 • Zajęcia ruchowe z elementami ćwiczeń na siłowni.
 • Podczas zajęć wykorzystujemy tradycyjne narzędzia pracy jak i nowoczesne np. tablety, monitory interaktywne, internet, klocki magnetyczne, komputery czy drukarki 3D. 

Nie mniej ważnym elementem zajęć dla dzieci i młodzieży jest integracja, wycieczki, spotkania z ciekawymi ludźmi, kino, basen, kontakt ze zwierzętami, integracja z lokalną społecznością czy udział w projektach rozwijających i aktywizujących. 

Rehabilitacja

Dzieci z niepełnosprawnością wymagają wsparcia umożliwiającego im doświadczenia swojej odrębności, podnoszenia kompetencji społecznych oraz nabywania pewności siebie w codziennym życiu, a zwłaszcza w relacjach z innymi ludźmi. Takim ważnym elementem wsparcia jest rehabilitacja.

Większość dzieci uczęszczających do OREW Przystań jest z zaburzeniami neurologicznymi, układu mięśniowo – szkieletowego oraz innymi schorzeniami narządu ruchu, które wymagają specjalistycznej opieki. Na ich szczególne potrzeby pracuje wielu specjalistów w tym rehabilitacji. W ramach rehabilitacji, fizjoterapeuta wykonuje zabiegi z zakresu masażu leczniczego, fizykoterapii, kinezyterapii (m.in. NDT Bobath), oraz hydroterapii. W całym procesie usprawniania, wspierania poprzez rehabilitację nie mniej ważne są, piłki, wałki, materace, dyski do ćwiczeń równoważnych, rowerki stacjonarne, bieżnie, PUR (urządzenie do ćwiczeń w odciążeniu) i wiele innych przyrządów i przyborów zwiększających możliwości i atrakcyjność pracy. Także w plenerze organizujemy zajęcia ruchowe z użyciem, np. rowerków biegowych, rowerów trójkołowych oraz kijków do nordic walkingu.

Głównym celem rehabilitacji w naszym ośrodku jest poprawa sprawności fizycznej, korygowanie wad postawy, zwiększanie wydolności układu oddechowego i sercowo-naczyniowego, a także przystosowanie dzieci z niepełnosprawnościami do możliwie samodzielnego życia. Te wszystkie działania są dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego dziecka.

Edukacja, zajęcia

Placówka realizuje zajęcia edukacyjno–terapeutyczne, którymi objęte są dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym ze sprzężeniami, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną. Nauka odbywa się w oparciu o podstawę programową kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz IPET (indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny).

W programie zajęć są między innymi: 

 • Funkcjonowanie osobiste i społeczne 
 • Zajęcia rozwijające komunikowanie się 
 • Zajęcia rozwijające kreatywność 
 • Wychowanie fizyczne 
 • Inne (w zależności od potrzeb indywidualnych dziecka)

Dodatkowo każde dziecko objęte jest pomocą: rewalidacyjną, logopedyczną, psychologiczną, rehabilitacyjną. 

Integracja sencoryczna

Terapia ta polega na rozwijaniu prawidłowego odbioru i analizy bodźców dostarczanych z otoczenia poprzez zmysły zewnętrzne (wzrok, słuch, dotyk, smak, węch) oraz płynące z własnego ciała poprzez zmysły wewnętrzne (równowagi i czucia głębokiego). Jest dla dziecka bardzo atrakcyjna, gdyż ma charakter wesołej zabawy ruchowej. Podczas tych aktywności dostarczane są dziecku takie bodźce, których najbardziej potrzebuje jego system nerwowy. Terapia ta odbywa się w przyjemnej sali wyposażonej w specjalistyczny sprzęt i pomoce do stymulacji wszystkich zmysłów. W trakcie zajęć nie uczy się dzieci konkretnych umiejętności, lecz poprawiając integrację sensoryczną wzmacnia procesy nerwowe leżące u podstaw tych umiejętności. 

Sala Doświadczeń Świata

W OREW Przystań funkcjonuje Sala Doświadczeń Świata.

W Sali Doświadczania Świata dziecko ma wolność wyboru bodźców, których w danym momencie najbardziej potrzebuje. Poznawanie odbywa się poprzez zmysły, dzięki czemu dostarczane do układu nerwowego informacje wpływają bardzo pozytywnie na pamięć, koncentrację, naukę a przede wszystkim na chęć podejmowania aktywności, działań. Seans w Sali zwiększa poczucie zaufania i odprężenia pozwala na wyciszenie i relaksację.

Inne działania

Stowarzyszenie Pomocy Szansa
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Przystań
OREW Przystań

Historia

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Przystań powstał w 2009 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Pomocy Szansa. Była to pierwsza tego typu specjalistyczna placówka edukacyjna dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną ze sprzężeniami od 3 roku życia do 25 roku na terenie woj. Podlaskiego. Swym zasięgiem objęła teren pow. Wysokomazowieckiego, Zambrowskiego, Ostrowskiego, Białostockiego i Bielskiego. Pierwsze kilka lat działał w miejscowości Perki Karpie. Niestety w 2016 roku w związku z niezarozumiałą decyzją wójta gminy Sokoły OREW Przystań musiał opuścić budynek i się przenieść do nowej tymczasowej siedziby w Dąbrowie Moczydłach w gminie Szepietowie. Jednocześnie Stowarzyszenie Pomocy Szansa podjęło starania o nowy obiekt w miejscowości Kostry Noski. To był trudny okres dla OREW Przystań ale pomocną dłoń podało wiele osób w tym burmistrz Szepietowa i wójt Nowych Piekut. Wszystkim dziękujemy bardzo. Po rocznym remoncie w 2017 roku OREW Przystań przeprowadził się do dużej nowoczesnej siedziby w Kostrach Noskach gm. Nowe Piekuty.

W 2019 roku obchodziliśmy 10lecie OREW Przystań. Mamy już wielu absolwentów, którzy dalej są wspierani poprze Warsztaty Terapii Zajęciowej czy Zakład Aktywności Zawodowej co nas bardzo cieszy. Stale rozwijamy naszą ofertę edukacyjną, rehabilitacyjną, terapeutyczna gdyż są coraz większe potrzeby. Nasze Anioły z Przystani potrzebują pomocy i Ty możesz się przyłączyć. Tworzymy wspólny świat – dla Aniołów. Zapraszamy.

 

Wesprzyj nasze stowarzyszenie

Darowizny - konto bankowe Stowarzyszenia

67 8769 0002 0000 8787 2000 0050

Skip to content